POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

w Laboratorium Kreatywności

od 01.05.2018 r.

II. Dane osobowe przetwarzane u administratora danych

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.
 2. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.
 3. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.

III. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

IV. Obszar przetwarzania danych osobowych

 1. Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe na terenie Laboratorium Kreatywności obejmuje pomieszczenie biurowe kancelarii zlokalizowane w Bolesławcu 59-700 ul. Zgorzelecka 46.
 2. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.

V. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

VI. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób zycznych.
 2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób zycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 3 do niniejszej polityki.
 3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

VII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.
 2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

VIII. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 1. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą. IX. Postanowienia końcowe
 2. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu pracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy, Przepisów o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu karnego w odniesieniu do danych osobowych objętych tajemnicą zawodową.
 1. Administrator Danych Laboratorium Kreatywności
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
 3. System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych
 4. Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do Przetwarzania danych osobowych
 5. Sieć lokalna – połączenie Systemów informatycznych Administratora Danych wyłącznie dla własnych potrzeb przy wykorzystaniu urządzeń i sieci telekomunikacyjnych
 6. Zbiór danych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie
 7. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w Systemach informatycznych
 8. Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – wdrożenie i eksploatacja stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym Przetwarzaniem
 9. Identyfikator użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identy kujący osobę upoważnioną do Przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym (Użytkownika) w razie Przetwarzania danych osobowych w takim systemie
 10. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w Systemie informatycznym (Użytkownikowi)

I. Procedury nadawania uprawnień do Przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w Systemie informatycznym

 1. Za bezpieczeństwo Danych osobowych w Systemie informatycznym MAC OSX, Windows 10 i za właściwy nadzór odpowiedzialny jest Administrator Danych.
 2. Do obsługi Systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do Przetwarzania danych, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez Administratora Danych,
 3. Po upoważnieniu osoby do dostępu do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym zostaje jej nadany Identyfikator użytkownika. Z chwilą nadania Identyfikatora osoba może uzyskać dostęp do systemów informatycznych w zakresie odpowiednim do danego upoważnienia.
 4. Dla każdego Użytkownika Systemu informatycznego ustalony jest odrębny Identyfikator i Hasło.
 5. Identyfikator użytkownika nie może być zmieniany, a po wyrejestrowaniu Użytkownika z Systemu informatycznego nie może być przydzielony innej osobie.
 6. Identy kator osoby, która utraciła uprawnienia do dostępu do Danych oso- bowych, zostaje niezwłocznie wyrejestrowany z Systemu informatycznego, w którym są przetwarzane, zaś Hasło dostępu zostaje unieważnione oraz zostają podjęte inne działania niezbędne w celu zapobieżenia dalszemu dostę- powi tej osoby do danych.

II. Metody i środki Uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem

 1. W Systemie informatycznym stosuje się Uwierzytelnianie na poziomie dostępu do systemu operacyjnego. Do Uwierzytelnienia Użytkownika na poziomie dostępu do systemu operacyjnego stosuje się Hasło oraz Identyfikator użytkownika.
 2. Hasła użytkowników umożliwiające dostęp do Systemu informatycznego utrzymuje się w tajemnicy również po upływie ich ważności.
 3. Minimalna długość Hasła przydzielonego Użytkownikowi wynosi 6 znaków alfanumerycznych i 5 znaków specjalnych.
 4. Zabrania się używania identyfikatora lub Hasła drugiej osoby.
 5. Dla każdej osoby, której Dane osobowe są przetwarzane w Systemie informatycznym, system zapewnia odnotowanie:

III. Tworzenie kopii zapasowych Zbiorów danych

 1. Dla zabezpieczenia integralności danych dokonuje się archiwizacji danych w systemach Laboratorium Kreatywności.
 2. Do archiwizacji służy dysk zewnętrzny.
 3. Wszystkie dane archiwizowane winny być identyfikowane, tj. zawierać takie informacje jak datę dokonania zapisu oraz identyfikator zapisanych w kopii danych.

IV. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających Dane osobowe oraz kopii zapasowych

 1. Nośniki z kopiami archiwalnymi powinny być zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, przed zniszczeniem czy kradzieżą.
 2. Nośników z danymi zarchiwizowanymi nie należy przechowywać w tych samych pomieszczeniach, w których przechowywane są Zbiory danych osobowych używane na bieżąco.
 3. Nośniki informacji, kopie zapasowe, które nie są przeznaczone do udostępnienia, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom niepowołanym.
 4. Kopie, które są już nieprzydatne, należy zniszczyć fizycznie lub stosując wymazywanie poprzez wielokrotny zapis nieistotnych informacji w obszarze zajmowanym przez dane kasowane.
 5. Zabrania się wynoszenia jakichkolwiek nagranych nośników zawierających dane osobowe z miejsca pracy.

V. Sposób zabezpieczenia Systemu informatycznego przed działalnością wirusów komputerowych, nieuprawnionym dostępem oraz awariami zasilania

VI. Poczta elektroniczna

 1. Pracownicy mogą korzystać z poczty elektronicznej w celach służbowych oraz w celach prywatnych w zakresie ograniczonym swoimi obowiązkami.
 2. Administrator może poznawać treść wiadomości elektronicznych wykorzystywanych przez pracowników znajdujących się we wszystkich systemach Administratora.
 3. Zabronione jest otwieranie wiadomości e-mail pochodzących od nieznanego nadawcy bądź z podejrzanym tytułem (tzw. phishing e-mail). W szczególności zabronione jest otwieranie linków bądź pobieranie plików zapisanych w komunikacji zewnętrznej od nieznanego nadawcy.

VII. Sposoby realizacji w systemie wymogów dotyczących

 1. Informacje o odbiorcach danych zapisywane są w Systemie informatycznym, z którego nastąpiło udostępnienie.
 2. Informacja o odbiorcy danych zapisana jest w Systemie informatycznym przy uwzględnianiu daty i zakresu udostępnienia, a także dokładnego określenia odbiorcy danych.
 3. Możliwe jest sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego, w po- wszechnie zrozumiałej formie, powyższe informacje.

VIII. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemu oraz nośników informacji służących do Przetwarzania danych